โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

Science week (วันที่17-19 สิงหาคม 2560)

 

Science week (วันที่17-19 สิงหาคม 2560)

การจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมา

ผู้ร่วมกิจกรรม บุคลการและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา  จำนวน 30 คน

ผู้ชมนิทรรศการ จำนวน 500 คน

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563