โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรมพันธุกรรมพืช

                  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่คนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  โดยเป็นการดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  และรวมถึงสำรวจเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ  ในพื้นที่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา  เช่น  จากการทำอ่างเก็บน้ำ  ทำถนน  เปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  หรือการทำโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดทำบ้านจัดสรร ฯลฯ  ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญเสียไป  โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์หรือพันธุกรรมทรัพยากรอื่นๆ  ในรูปเมล็ด  กิ่ง  ต้น  เป็นการดำเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (ยกเว้นกรมป่าไม้นำพื้นที่มาสนองพระราชดำริในบางพื้นที่)  ในทั่วประเทศ
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563