โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ 2566


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2566


Science week 2566


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (22-23 ตุลาคม 2565)


RSPG exhibition ครั้งที่ 11 (19-24 กันยายน 2565)


Science week (18-19 สิงหาคม 2565)


RSPG-Exhibition(วันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560)


Science week (วันที่17-19 สิงหาคม 2560)


RSPG-C (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560)


ปลูกป่า


ค่ายการเรียนรู้


สำรวจป่า


SUT workshop


นิทรรศการ อพ.สธ. (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2559)


กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สร้างถนนและพัฒนาพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 พฤษาภาคม 2559 ณ ต.จระเข้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา


กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


RSPG exhibition at KKU (ปี 2559)


นิทรรศการ อพ.สธ. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2557


นิทรรศการ มทส ปี 2558


นิทรรศการร้อยไร่ (นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ปี 2558)


นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558