โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

RSPG exhibition at KKU (ปี 2559)

RSPG exhibition at KKU (ปี 2559)

RSPG exhibition at KKU การศึกษาดูงานในงานประชุมวิชาการ

และนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559

 
วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563