โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                   เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ  เข้าร่วมสนับสนุนของ  อพ.สธ.  ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน  หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ของ  อพ.สธ.  (กิจกรรมที่  1-7)  โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท  อพ.สธ.  นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ  ตามความถนัดและสนใจ  อพ.สธ.  ดำเนินการประสานงานโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คำแนะนำ  และให้แนวทางการศึกษา  จัดตั้งเป็นชมรม  ได้แก่  ชมรมนักชีววิทยา  อพ.สธ.  และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563