โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

                  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการนำพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ปลอดภัย เช่น  ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ที่มีอยู่  6  ศูนย์ ทั่วประเทศ  ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร  พื้นที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  ตัวอย่างเช่น  การเก็บรักษาในรูปเมล็ด และเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรมในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563