โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

                  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินงาโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  อพ.สธ.  สวนจิตรลดา  ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  บันทึกข้อมูลของการสำรวจเก็บรวบรวม  การศึกษาประเมิน  อนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์  รวมทั้งงานจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง  นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ  นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช  เช่น  ฐานข้อมูลของสัตว์  และจุลินทรีย์  การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  ข้อมูลต่างๆ  จากการทำงานในกิจกรรมที่  1-4  โดยทำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล  เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ  อพ.สธ.  นำไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ  โดยที่  อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษาประสานงาน  ร่วมมือ  พัฒนาการทำศูนย์ข้อมูลฯ   กำหนดรูปแบบในการทำฐานข้อมูล
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563