โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

                   เป็นกิจกรรมที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลในกิจกรรมที่  5  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประเมิน  การสำเร็จเก็บรวบรวม  การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนำมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคตโดยเป็นการวางแผนระยะยาว  30 – 50 ปี  สำหรับพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ  ที่เป็นที่ต้องการของช่วงเวลานั้นๆ  เป็นการพัฒนาโดยมีแผนล่วงหน้า เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชเป้าหมายแล้ว  จึงนำมาทูลเกล้าฯ ถวาย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563