โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

                  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่นๆ  ที่สำรวจเก็บรวบรวและปลูกรักษาไว้  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลองในด้านสัณฐานวิทยา  ชีววิทยา  สรีรวิทยา  การปลูกเลี้ยง  การขยายพันธุ์  การเขตกรรม  สำหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ  รงควัตถุ  กลิ่น  การศึกษาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับพันธุ์พืชใหม่ๆ  การศึกษาด้านชีวโมเลกุล  การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ  เพื่อศึกษาคุณสมบัติ  คุณภาพ  ในทรัพยากรต่างๆ โดยนักวิจัย   อพ.สธ.  และความร่วมมือจาคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองต่างๆ  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชดำริ
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563