โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                  เป็นกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน  บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช  ให้รู้จักหวงแหน  รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ  ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์  ความงดงาม  เกิดความปิติที่จะทำการอนุรักษ์  แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์
แล้วเกิดความเครียด  ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เป็นสื่อการเรียนรู้  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต  มีที่เก็บพรรณไม้แห้ง  พรรณไม้ดอง  มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้า  มีการศึกษาต่อเนื่อง  รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก  ใกล้สูญพันธุ์และเป็นที่เก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  นอกจากนั้นยังมีงานพิพิธภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  พิพิธภัณฑ์พืช  งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  เป็นต้น
                เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้  เห็นคุณค่า  ประโยชน์  ความสวยงาม  อันจะก่อให้เกิดสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563