โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

เป้าหมายรวมของโครงการ
        เพื่อพัฒนาบุคลากร  อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช  ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย   

วัตถุประสงค์ของโครงการ
    1.  ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืช
    2.  ให้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
    3.  ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

เป้าหมายคุณภาพ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  เป็นสถานฝึกอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  มุ่งให้ผู้ 
ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของประโยชน์แท้  และจาริกในโมหภูมิ  ดำเนินการใดด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์  และปัญญาที่เฉียบแหลม
    1.  สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  สถานที่  สถานที่ทำงาน  ห้องประชุม  ห้องปฏิบัติการ  แปลงปลูกรักษา
ต้นพันธุกรรม  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  พื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชฯ  ทุกหนแห่งที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  เข้าเกี่ยวข้องดำเนินการล้วนเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย”
    2.  อบรมสั่งสอน  คนที่เป็นผู้บริหาร  คนที่เป็นผู้ปฏิบัติ  ที่ร่วมกันสนองพระราชดำริ  ตลอดจนเยาวชน  ประชาชน  ที่ได้รับรู้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
    3.  เบ็ดเสร็จ  ทั้งการอนุรักษ์โดยวิธีปฏิบัติตามวิถี  มารยาท  วัฒนธรรมไทย  ทั้งการพัฒนาโดยเพิ่มพูนความรู้
วิทยาการ  ปัญญาและวัตถุ  บนฐานคุณธรรมสี่ประการ
            - ซื่อสัตย์  จริงใจ  ต่อตนเอง  มุ่งทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แท้
            - อดออม  อดอั้น  ไม่ล่วงความสุจริต  ไม่ว่าด้วยเหตุใดใด
            - เลิกละสิ่งชั่วทั้งปวง
            - สละประโยชน์ส่วนน้อยแห่งตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่แห่งชาติ
    4.  ผลประโยชน์แท้  เห็นความสำคัญของประโยชน์แท้  ผลประโยชน์แท้เป็นผลประโยชน์ที่สืบเนื่องมิรู้จบ
ผูกพันกับชีวิต  ทั้งบำบัดความขาดแคลนทางกาย  ทั้งบำรุงความผาสุกทางจิตใจของมหาชนทั่วแผ่นดิน
    5.  ไม่จาริกในโมหภูมิ  ความพอดีย่อมบังเกิด  สันติในจิตใจของชุมชนกลุ่มน้อย  กลุ่มใหญ่  ย่อมบังเกิด  
การประชุมปรึกษาหารือย่อมเป็นการพัฒนา  การปฏิบัติงานใดๆ ย่อมผาสุก  การดำเนินชีวิตย่อมผาสุก  ถ้อยคำที่เหมาะสม  
ในขณะที่พอดี  ย่อมทำให้ระลึกได้ว่า  ควรละโมหภูมิ
    6.  ความเพียรที่บริสุทธิ์  เมื่อเห็นผลประโยชน์แท้จักบังเกิด  เมื่อจิตพร้อมละโมหภูมิ  จึงมุ่งประกอบการใหญ่
ให้สำเร็จ  ด้วยปัญญาที่เฉียบแหลม  แล้วทำไป  ทำไป  จนคนเห็นเป็นธรรมดา  หากหยุดทำเมื่อไหร่  คนจึงว่าแปลก ว่าประหลาด
    7.  ปัญญาที่เฉียบแหลม  เมื่อได้ตริ  ตรอง  ไตร่  รอบคอบแล้ว  จึงคิด  คิด  คิด  จนเห็นเป็นนิมิต  แล้วทำความเพียรที่บริสุทธิ์

วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563