โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

              เป็นกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติให้มีพื้นที่ปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม ให้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ดำเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (ยกเว้นกรมป่าไม้นำพื้นที่มาสนองพระราชดำริในบางพื้นที่)  ดำเนินรายการในพื้นที่ป่าธรรมชาติของส่วนราชการ  ศูนย์วิจัย  สถานีทดลอง  สถาบันการศึกษา  พื้นที่ที่ประชาชนร่วมกันรักษา  จากนั้นมีการสำรวจขึ้นทะเบียนทำรหัสประจำต้นไม้และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ  เช่น สัตว์และจุลินทรีย์  รวมถึงทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  สนับสนุนให้มีอาสามสมัครระดับหมู่บ้าน  ซึ่งหากรักษาป่าดั้งเดิมไว้ได้  และทราบว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง  จะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
วันที่เผยแพร่ 19 ตุลาคม 2563