โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น วันที่ 18 เมษายน 2559

กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ตาบลจระเข้หิน อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

ในโครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น วันที่ 18 เมษายน 2559

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563