โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

สำรวจป่า

 

สำรวจป่า

กิจกรรมการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชุมชนภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 20 คน ชาวบ้าน 20 คน

กิจกรรม 2 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน  และธันวาคม 2559

 
วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563