โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

ค่ายการเรียนรู้

 

ค่ายการเรียนรู้

กิจกรรมค่ายการสำรวจและศึกษาพรรณไม้ 2 โรงเรียน ณ ป่าชุมชรภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 20 คน ชาวบ้าน จำนวน 40 คน

ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560

1 . โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  อาจารย์และนักเรียน จำนวน 53 คน

2.  โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา อาจารย์และนักเรียน จำนวน 50 คน

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563