โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปี 2558)

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2558  

ภายใต้ชื่อเจ้าฟ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1  อาคารบรรณราชนครินทร์  สำนักวิทยบริการ

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563