โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563