โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

RSPG-C (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560)

RSPG-C (วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560)

การประชุมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเคือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(เครือข่าย C-อพ.สธ.)  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ร่วมกิจกรรม อาจารย์และบุคลากรในเครือข่าย จำนวน 20 คน

 
วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563