โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

นิทรรศการ อพ.สธ. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2557

นิทรรศการ อพ.สธ. (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2557)

นิทรรศการ อพ.สธ. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 18-20 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563