โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

RSPG-Exhibition(วันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560)

 

RSPG-Exhibition(วันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560)

การจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

วันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตำบลซำผักแพว  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  บุคลากรและนักศึกษาสาขาชีววิทยา  จำนวน 30 คน ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน

ผู้ชมนิทรรศการ  จำนวน 3,000 คน

 

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563