โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)

ปลูกป่า

ปลูกป่า

กิจกรรมปลูกป่าทดแทน และสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมภูประดู่เฉลิมพระเกียรติ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ร่วมกิจกรรม : บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 60 คน ชาวบ้าน จำนวน  50 คน

ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 คน

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560

วันที่เผยแพร่ 02 ธันวาคม 2563